CO NABÍZÍME VAŠIM DĚTEM

Speciální program

  • Individuální logopedická péče poskytovaná speciálním pedagogem a logop.asistentkami
  • Píšeme podle písniček: Jedná se o motoricko - akusticko optická cvičení vycházející z metody dobrého startu. Cílem této metody je zdokonalení zrakového, sluchového a kinesteticko-pohybového analyzátoru, ke zdokonalení a vyhranění laterality, zlepšení prostorové orientace a koordinace pohybu. 24 lekcí je rozděleno do 4 okruhů podle typu grafických znaků. Jde o skupinovou metodu - děti jsou rozděleny do tří skupin. Lekce probíhá jednou týdně, trvá přibližně 40 minut a pracuje se v ní vždy s jednou písní. V každé lekci jsou zastoupeny všechny složky - motorická, sluchová a zraková. Při cvičení je dodržena zásada posloupného zvyšování náročnosti úkolů. Tuto metodu využíváme k přípravě dětí na vstup do základní školy, zejména na výuku čtení a psaní.

Doplňkový program

PŘEDŠKOLÁČEK                                                                                                                                                                       

Doplňkový program "PŘEDŠKOLÁK" - je určen pro děti od 5 do 7 let a pro děti s odloženou školní docházkou. Jeho náplní je připravovat děti hravou formou na školní práci, rozvíjet a procvičovat jejich schopnosti a dovednosti důležité pro úspěšné zvládnutí školní výuky. Střídáme činnosti rozvíjející:  jemnou motoriku, grafomotoriku (uvolnění ruky, příprava na psaní)  řeč a myšlení  sluchové vnímání a paměť  zrakové vnímání  prostorovou a pravolevou orientaci  orientaci v čase  početní představy  soustředění  dechové, fonační a artikulační cvičení

KERAMIKA                                                                                                                                                                             

Tento doplňkový program je nabízen předškolákům. Navštěvuje jej 18 dětí, jsou rozděleny do dvou skupin, které se po týdnu střídají. Hlavním cílem tohoto doplňkového programu je rozvíjet poznávací a kreativní schopnosti dětí, jejich fantazii, zájmy a nadání. Prostřednictvím práce s hlínou se děti učí vyjadřovat svoji představivost, rozvíjí se jemná motorika, koordinace oka a ruky, děti si osvojují nové praktické dovednosti, pracovní úkony a postupy, učí se pracovat podle pokynů, soustředit se, dokončit započatou práci, hodnotit své osobní pokroky, prožívat radost ze zvládnutého. Děti se seznámí s novým materiálem, jeho vlastnostmi, druhy, možnostmi zpracování, s pomůckami a nástroji, které jsou pro práci s hlínou potřeba. Vyzkouší si různé techniky - modelování z hroudy, z válečků, z kuliček, z plátu. Naučí se používat nástroje a pomůcky ke krájení, válení, zdobení, otiskování, lepení, seznámí se s technikou glazování. Hotové výrobky si v průběhu roku odnáší domů. Z keramickou hlínou pracují děti ve všech třídách. V průběhu roku vyrábí drobné dárky nebo dekorace k různým svátkům - Den matek, Vánoce, Velikonoce. Rodiče s dětmi si mohou práci s hlínou a glazurami vyzkoušet na dílničkách.

Pohybový program

  • cvičení dětí v sokolovně - rozvíjení pohybových dovedností, cvičení odvahy
  • předplavecký výcvik

Adaptační program

  • Klubíčko - hrátky a tvoření s dětmi v předadaptačním a adaptačním období

Kulturní program

  • návštěva divadelních představení, koncertů, výstav
  • oživování lidových zvyků a tradic
  • návštěva dopravního hřiště